Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług
w Serwisie www.galeriaprawna.pl
należącym do Galeria Prawna sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu GaleriaPrawna.pl, zwanego dalej Serwisem oraz korzystania z usług oferowanych na łamach Serwisu i świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem www.galeriaprawna.pl/pl/regulamin
 3. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim treści stanowią własność podmiotu: Galeria Prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693326, NIP: 7010713627, REGON: 36822756600000 (dalej: Galeria Prawna lub Usługodawca lub Administrator) lub Galeria Prawna korzysta z tych treści na podstawie odrębnych umów.
 4. Właściciel Serwisu jest jednocześnie jego Administratorem.
 5. Serwis jest witryną internetową dostępną pod adresem: www.galeriaprawna.pl
 6. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis.  
 7. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną bądź w inny sposób może być każdy Użytkownik, bez względu na to, czy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, czy też Klientem indywidualnym (Konsument).

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWIS I USŁUG

§ 2

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, tj. komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w jedną z aktualnych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub inną, o podobnych właściwościach, ponadto korzystanie z niektórych funkcjonalności i możliwość dostępu do wybranych części portalu może wymagać instalacji dodatkowych wtyczek, udostępnianych bezpłatnie przez podmioty zewnętrzne oraz dostępu do konta poczty elektronicznej e-mail.

 

USŁUGI PRAWNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3

 1. Usługi pomocy prawnej oferowane na łamach Serwisu świadczone są bezpośrednio przez prawników zatrudnionych przez właściciela Serwisu, jak również przez podwykonawców, tj. zewnętrzne podmioty zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej w sposób zawodowy. Serwis oferuje zarówno świadczenie usług tradycyjnych, jeżeli wymagany jest bezpośredni kontakt Prawnika i Klienta, jak i drogą elektroniczną.
 2. Odpowiedzialność poza wykonaną usługę prawną ponosi w całości Usługodawca, tj. Galeria Prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 3. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi pomocy prawnej powinien skontaktować się z właścicielem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 22 230 95 00 (stawki poza połączenie naliczane według taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik) lub zamówić bezpłatną konsultację telefoniczną korzystając z formularza dostępnego w nagłówku strony internetowej lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w zakładce „kontakt”, do którego odnośniki mogą być zawarte w treściach Serwisu, lub skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt|galeriaprawna.pl| |kontakt|galeriaprawna.pl.
 4. Usługodawca, w odpowiedzi na nawiązany kontakt, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przedstawi Użytkownikowi ofertę wykonania usługi prawnej wraz z wyceną, zaś po akceptacji oferty przez Użytkownika, Usługodawca przedstawi Użytkownikowi instrukcję płatności poza konkretną usługę. Usługa zostanie wykonana w terminie ustalonym z Użytkownikiem, nie wcześniej jednak niż po uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu zapłaty wynagrodzenia poza usługę na rachunku bankowym Galerii Prawnej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy o świadczenie usługi prawnej w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien złożyć oświadczenie w sposób umożliwiający Usługodawcy zapoznanie się z jego treścią, w szczególności składając pisemne oświadczenie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt|galeriaprawna.pl| |kontakt|galeriaprawna.pl. Użytkownik będący Konsumentem nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej na odległość, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte poza jego zgodą, przed upływem 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 


INNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, powinno zawierać: znaczenie przedsięļiorcy, czyli Usługodawcy, tj.: Galeria Prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informację o odstąpieniu od umowy o treści następującej lub równoznacznej: „Ja/My niniejszym informuję/informujemy, o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług prawnych: (tutaj powinno nastąpić wskazanie usługi), a to w nawiązaniu do umowy zawartej w dniu (tutaj należy wskazać datę zawarcia umowy)", oświadczenie powinno zawierać także datę, imię i nazwisko/imiona i nazwiska Konsumentów dokonujących odstąpienia od zawartej umowy, adres Konsumenta/Konsumentów oraz ewentualnie podpis/podpisy Konsumenta/Konsumentów odstępujących od umowy, jeżeli oświadczenie jest składane wobec Usługodawcy w wersji papierowej, odstąpienie od umowy zawartej na odległość może nastąpić w każdej formie umożliwiającej Usługodawcy zapoznanie się z treścią tego odstąpienia, w szczególności wskazuje się tutaj formy: przesłania listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt|galeriaprawna.pl| |kontakt|galeriaprawna.pl. Odstąpienia można dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy na odległość. 
 2. Zapłata wynagrodzenia poza wykonaną usługę powinna nastąpić w terminie umówionym przez Strony indywidualnie, poprzez dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, uiszczone wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca informuje, iż jest obowiązany dostarczyć usługę wolną od wad.
 5. Umowa o świadczenie każdej z usług jest zawierana na czas określony, tj. na czas wykonania danej usługi.

 

REKLAMACJE

§ 5

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji co do zamówionej usługi. W tym celu należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej kontakt|galeriaprawna.pl| |kontakt|galeriaprawna.pl, opisując zaistniały problem i inofrmując o swoim roszczeniu. Usługobiorca może w szczególności żądać od Usługodawcy zwrotu ceny zapłaconej poza wykonaną usługę, poprawienia usługi lub wykonania jej ponownie. Niezależnie od powyższych Usługodawca rozpatrzy każde żądanie Usługobiorcy i poinformuje Usługobiorcę o wyniku rozpatrzonej reklamacji. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni.


PŁATNOŚCI

§ 6

 1. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:
  -płatność elektroniczną i kartą kredytową
  -płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy należący do Galeria Prawna sp. z o.o.: 92 1050 1012 1000 0090 3133 4783.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi Operator: Przelewy24 - DialCom24 Sp. z o.o. przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującym się pod adresem internetowym: www.przelewy24.pl/regulamin. Opłata uznawana jest przez Usługodawcą z chwilą zaksięgowania jej na koncie Operatora.
 3. Faktura VAT dla Usługobiorcy wystawiana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora i wysyłana jest na adres poczty elektronicznej e-mail Usługobiorcy lub na jego życzenie doręczana jest pocztą tradycyjną. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

§  7

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu jego danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, jak również prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi, tylko jeżeli przetwarzanie danych prze podmiot zewnętrzny jest konieczne dla wykonania zleconej usługi prawnej. Podmiotem, któremu może nastąpić powierzenie przetwarzania danych może być wyłącznie podmiot trudniący się zawodowo świadczeniem usług prawnych, w szczególności kancelaria radcy prawnego lub adwokata.  
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Pliki cookies gromadzone przez Serwis, mogą być wykorzystywane w celach poprawy funkcjonalności witryny, tj. dla wygody każdego Użytkownika, pomagają również realizować cele statystyczne i reklamowe.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 8

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu ze względów technicznych, wprowadzania ograniczeń terytorialnych i wiekowych w dostępie do Serwisu, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedzenia. 
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu poza nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany staną się skuteczne w terminie określonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian, stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy; nowy regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Usługodawcy.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.