Szybsze przedawnienie roszczeń przeciwko Konsumentom.

Wszystkich Przedsiębiorców zawierających umowy z Konsumentami, pragniemy uczulić na najnowsze zmiany w zasadach przedawnienia roszczeń majątkowych. Otóż jak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu, terminy przedawnienia roszczeń wobec Konsumentów zostaną skrócone do 6 lat (poprzednio 10), ponadto roszczenia przedawnione w ogóle nie będą mogły być dochodzone przez Przedsiębiorcę. Tym samym jest to istotna ingerencja w kodeksową zasadę „zobowiązania naturalnego”, w myśl której roszczenie przedawnione nie mogło być egzekwowane przymusowo, jednak w dalszym ciągu istniała możliwość spróbowania odzyskania takiej należności. To, czy Konsument wysuwał wobec Przedsiębiorcy zarzut przedawnienia roszczenia, wskutek czego dochodziło do oddalenia powództwa, było już sprawą wtórną. Teraz sąd przedawnienie będzie obowiązany uwzględnić z urzędu.

Wspomnieć trzeba, iż wedle treści nowego art. 43a ustawy o prawach konsumenta, Konsument będzie miał możliwość zrzeczenia się przedawnienia. W praktyce będzie to jednak rozwiązanie niemające nic wspólnego z praktyką, ponieważ zrzeczenie się roszczenia nie będzie mogło nastąpić wcześniej, niż z datą przedawnienia. Tym samym Przedsiębiorca nie może w szczególności zawrzeć we wzorcu umowy klauzuli, której zaakceptowanie przez Konsumenta będzie oznaczało zrzeczenie się, niejako „z góry” zarzutu przedawnienia roszczenia. Jeżeli nawet Konsument wyrazi na to zgodę, oświadczenie takie będzie nieważne z mocy prawa. Dodatkowo Przedsiębiorcy stosujący tego typu zapisy w swoich regulaminach sprzedaży, mogą narazić się na dodatkowe konsekwencje finansowe ze strony organizacji prokonsumenckich, które nad wyraz chętnie zgłaszają się po pomoc do polskich sądów.