Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, podlegająca ujawnieniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest z pewnością najprostszą formą prowadzenia biznesu. O ile jednak wygoda będzie miała kluczowe znaczenie dla początkujących przedsiębiorców, o tyle ci bardziej ukształtowani, powinni poddać pod rozwagę możliwość zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepisy prawa pozwalają dość płynnie kontynuować wykonywanie działalności gospodarczej pod postacią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa tej formy prawnej wskazuje, kluczowym aspektem i największą zaletą wynikającą z omawianej zmiany jest znaczne ograniczenie osobistej odpowiedzialności, jaką właściciel każdej jednoosobowej działalności gospodarczej, ponosi z mocy prawa. Należy bowiem mieć na uwadze, że przedsiębiorca prowadzący działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem, odpowiada własnym majątkiem bez jakichkolwiek ograniczeń za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim wskutek podejmowanych działań. Tym samym, nawet niezawiniony brak płynności finansowej może doprowadzić do licytacji komorniczej wszystkiego, co przedsiębiorca posiada w prywatnym majątku.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które prowadzą działalność za pomocą spółki kapitałowej, która posiada własną osobowość prawną i element ludzki jest potrzebny, przynajmniej w teorii, jedynie do zarządzania tym podmiotem. To spółka, a nie stojący za nią ludzie, odpowiadają w pierwszej kolejności za powstałe zadłużenie. Faktem jest, że odpowiedzialność ograniczona nie jest równa całkowitemu brakowi odpowiedzialności za zobowiązania spółki – członek zarządu musi bowiem dochować należytej staranności przy kierowaniu działalnością spółki, w przeciwnym razie wierzyciele będą mogli kierować roszczenia także wobec niego. Jednakże, członek zarządu spółki kapitałowej posiada szereg możliwości obronienia się przed ponoszeniem osobistej odpowiedzialności za zobowiązania prowadzonego przez siebie podmiotu, a jednym z nich jest możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki. Wystąpienie z takim wnioskiem we właściwym czasie pozwoli uniknąć całkowicie osobistej odpowiedzialności członkowi zarządu spółki, na co nie ma szans przedsiębiorca prowadzący działalność osobiście, w formie jednoosobowej.

Pamiętać też trzeba, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wcale nie musi być prowadzona z innymi osobami, bowiem spółkę możemy prowadzić jednoosobowo, czyli sami ze sobą. Dobrze zaplanowany proces zmiany formy organizacyjnoprawnej prowadzenia działalności może więc przynieść przedsiębiorcy przede wszystkim bardzo wymierne korzyści, minimalizując ryzyko prowadzonego biznesu do absolutnego minimum.

Niezależnie od największej, wyżej opisanej zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności, przedsiębiorca zyskuje także nową perspektywę pozyskiwania finansowania na dalszy rozwój swojej firmy. Do jednoosobowej spółki mogą bowiem przystępować kolejne osoby w charakterze wspólników, wnosząc w zamian za obejmowane udziały kapitał.

Przeprowadzenie procesu przekształcenia wymaga dopełnienia pewnych formalności i przygotowania szeregu dokumentów, w czym pomogą Ci doświadczeni prawnicy Galerii Prawnej. Niezbędne będą m.in. dwie wizyty u notariusza, sporządzenie planu przekształcenia oraz bilansu i poddanie ich badaniu biegłego rewidenta, a na koniec złożenie w sądzie gospodarczym stosownych dokumentów rejestracyjnych. Zmianie ulegną także zasady prowadzenia księgowości. Cała procedura przekształcenia potrwa kilka miesięcy, jednakże jest to inwestycja, która przynosi przedsiębiorcom gwarantowane korzyści.

W tym miejscu nie sposób wymienić i omówić wszystkich zalet, jakie przynieść może przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w niewielką spółkę kapitałową. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.