Czy będziesz odpowiadał za długi swojego spadkodawcy?

W powszechnym przekonaniu utrwaliło się przekonanie, iż spadek powiększa nasz majątek, jest rozumiany jednoznacznie pozytywnie. Tymczasem, majątek spadkowy to coraz częściej pokaźne długi, będące naturalną konsekwencją niespłacania pożyczek, kredytów i zobowiązań publicznoprawnych.

Wokół dziedziczenia spadków narosło wiele mitów. W tym miejscu Galeria Prawna postara się wyjaśnić podstawowe zasady związane z dziedziczeniem. Zawiłość i złożoność problemów prawa spadkowego nakazuje nam jednak zachować szczególną ostrożność w samodzielnym prowadzeniu spraw tego rodzaju. Warto zasięgnąć pomocy jednego z prawników specjalizujących się w prawie cywilnym – być może Twój spadek przyniesie Ci więcej kłopotów, niż korzyści.

Przechodząc do meritum należy w pierwszej kolejności pamiętać, że wedle najprostszego podziału, spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie wprost skutkuje wstąpieniem we wszystkie prawa i obowiązki zmarłego, czyli także ewentualne obowiązki spłaty długów także z własnego majątku, bez jakichkolwiek ograniczeń. Co istotne, od 18 października 2015 roku obowiązuje zasada, w świetle której osoba, która w ogóle nie złożyła oświadczenia co do sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku, traktowana jest jak osoba dziedzicząca z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza skutkuje tym, że spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne długi spadkowe jedynie do wartości przypadającej części spadku. Przywilej ten nie dotyczy spadkobierców, którzy podstępnie zataili część majątku spadkowego lub zgłosili długi nieistniejące.

Warto też pamiętać, że od sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku odróżnić trzeba dalsze postępowanie, tj. o podział majątku spadkowego pomiędzy współspadkobierców. Jest to istotne nie tylko z uwagi na konieczność starannego prowadzenia dwóch niezależnych postępowań. Do chwili dokonania działu spadku, współspadkobiercy ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, zatem ewentualne długi mogą być egzekwowane w całości od choćby tylko jednego ze spadkobierców.